,

Kuhn: שליטה על גודל הטיפות בריסוס


קוהן הצרפתייה (Kuhn) משיקה מערכת חדשה למרססים מתוצרתה בשם Autospray. מדובר במערכת מכאנית-אלקטרונית מפיתוח עצמי המאפשר שליטה ובקרה של גודל הטיפה ברסס. המערכת מאפשרת לא רק קביעת גודל הטיפות, אלא גם מתיימר לשמור על גודל אחיד למש כל פעולת הריסוס. ליכולת לשלוט בגודל הטיפות בחומר המרוסס השלכות רבות על יעילות העבודה והתפוקה, בין היתר מן ההיבטים של דיוק בהתאמת גודל הטיפות לחומר המרוסס, לסוג הצמח ולתנאי מזג האוויר (בעיקר רוחות), שליטה מדויקת יותר בכמות החומר המרוסס – בכלל, ניצול יעיל יותר של ריכוז החומר הפעיל בתערובת לריסוס ואולי החשוב מכל: ניצולת מרבית של החומר המרוסס – מה שמאפשר חיסכון בכמות ודיוק מרבי; ריסוס עם טיפות בגודל המתאים לנסיבות מאפשר כיסוי טוב יותר ומזעור הנגירה ואיבוד החומר מהצמח.
מערכת ה-Autospray מתבססת על תכנון חדש ורשום כפטנט של דיזות המרסס, אשר יחד עם מערכת בקרה ושליטה מפוקחת אלקטרונית מאפשרים את הבליטה בגודל הטיפות, כמו גם בדחיסות, בכמות הרסס, עוצמת הריסוס, הגובה וכיו"ב. מערכת שולטת בפתיחת וסגירת שסתומים מיוחדים לפני דיזות הריסוס – שסתומים הנפתחים ונסגרים עד 20 פעם בשנייה. בקוהן מדגישים כי גודל הטיפות אינו מושפע מלחץ החומר המרוסס, והן נותרות תמיד באותו הגודל.
מערכת ה-Autospray נשלטת על ידי טרמינל ה-Isobus, באמצעותו נקבעים הפרמטרים לעבודה – גודל הטיפות, גובה, לחץ וכיו"ב.
יבואנית קוהן לארץ היא חברת האחים לוינסון.